Střední špic / Mittelspitz


Feny / Female

Irssa Karamit NovaPsi / Male

CH Barnaby Karamit Nova