Střední špic / Mittelspitz


Feny / Female

Irssa Karamit Nova