Malý špic / Kleinspitz


Feny / Female

Stella Karamit Nova
Piper Karamit Nova


Rowena Karamit Nova
JCH Wallina Karamit Nova
Psi / Male

JCH Amber Wolf Svyatoslav Igorevich